Class schedule for first semester, may submit to few changes before final version though, oh and my Unikey is acting up so English.

Day Period Subject Unit Time Room
2 1 KT an toàn trong MT làm việc đặc biệt 30 3-11,13 B221
2 Kỹ thuật an toàn XD 45 3-11,13-18 B231
3 1 KT an toàn thiết bị áp lực 30 3-11,13 B401
2 KT an toàn cơ khí 30 3-11,13 B401
4 2 Đồ án đo đạc môi trường LĐ 30
2 Đồ án kỹ thuật an toàn 30
3 Thực hành sơ cấp cứu 30 3 – 8 B201
4 Thực hành sơ cấp cứun 30 3 – 8 B201
5 1 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm MT nước thải & chất thải rắn 430 3-11,13 B403
2 KT an toàn thiết bị nâng vận chuyển 430 3-11,13 B403
6 1 Kỹ thuật an toàn điện 60 3-11,13 B401
2 KT an toàn hóa chất 30 3-11,13 B401
7